ppt_online_create

PPT online create

online PPT creation function

Đừng đóng trình duyệt của bạn. Chờ đợi cho đến khi tệp của bạn được tải lên và xử lý! Điều này có thể mất vài phút. :)
Làm thế nào để PPT online create
Step 1:Create
Click the create button to create the PPT file
add file
Edit
Step 2:Edit file
Add text, insert pictures, modify styles in blank file
Step 3:Click 'Download'
Download created edited file
add file
Tiếp theo convert
Tải xuống download
Rate
Awesome
5.0/5
1 votes