excel_online_edit
Lưu tài liệu dưới dạng
Vui lòng chọn tệp để lưu
docx DOCX
pdf PDF
odt ODT
txt TXT
dotx DOTX
pdfa PDF/A
ott OTT
rtf RTF
docxf DOCXF
oform OFORM
html HTML
fb2 FB2
epub EPUB
xlsx XLSX
pdf PDF
ods ODS
csv CSV
xltx XLTX
pdfa PDF/A
ots OTS
pptx PPTX
pdf PDF
odp ODP
potx POTX
pdf PDF/A
otp OTP
png PNG
jpg JPG
close

sửa file Excel

online Excel editing function

google-drive Google Drive
dropbox Dropbox
URL URL
OR
hoặc kéo thả PDF vào đây
close
Tập tin
Open Source Statement
officeedit
Đừng đóng trình duyệt của bạn. Chờ đợi cho đến khi tệp của bạn được tải lên và xử lý! Điều này có thể mất vài phút. :)
Làm thế nào để sửa file Excel
Step 1:Upload
Upload Files to our Online Excel Edit
add file
Edit
Step 2:Click 'Next'
Your document will be automatically rendered to view and edit instantly
Step 3:Click 'Download'
Add, change text, insert images, modify styles in WYSIWYG files online editor
add file
Tiếp theo convert
Rate
Awesome
5.0/5
1 votes